Over de Kringloopwinkel Twello

Kringloop Twello is in 2008 opgericht. Het is begonnen met zes vrijwilligers en van daaruit door gegroeid. Met de groei van de spullen en meubels groeide ook het aantal mensen die werkzaam zijn bij de kringloop. Op dit moment zijn dat er zo'n 85. Er zijn 20 betaalde krachten,  een aantal leerlingen in opleiding (BBL), mensen die gedetacheerd zijn, stagieres, en de grootste groep werkt vrijwillig (tegen een kleine onkostenvergoeding). Dit zijn mensen die gepensioneerd zijn, tijdelijk werkloos of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor sommigen is een ‘echte’ baan niet meer mogelijk en voor anderen kan het werken in de kringloop een manier zijn om weer te oefenen met werken en zogeheten arbeidsvaardigheden te leren. We werken samen met de gemeente Voorst en bieden ook werkplekken voor sociale activering en dagbesteding van uit de WMO. Ook zijn er taalstages voor mensen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen.

Bij ons werken?

Op zoek naar een werkomgeving waar je jezelf continu kan ontwikkelen met de hulp of begeleiding die jij wenst? Kijk op onze werken bij pagina voor openstaande vacatures of stuur een open solliciatie.

Goede doel, stichting

Kringloop Twello is een stichting. Ook hebben we een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat we een organisatie zijn met een goed doel en werken zonder winstoogmerk. Kringloop Twello krijgt geen subsidie. Natuurlijk moet onze boekhouding ook kloppen en willen we het graag goed doen en groeien. De winst die we maken wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf om onze doelen te verwezenlijken, deze zijn:

1. Werk;
Het creëren van zo veel mogelijk werk, betaald en onbetaald. Dit werk moet zinvol zijn. Ons streven is dat ieder persoon die bij ons werkt terecht kan met zijn of haar eigen unieke talenten en mogelijkheden. We bieden een omgeving waarin deze talenten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en bieden als het nodig is passende begeleiding. Omdat kringloopwerk heel afwisselend is en heel erg arbeidsintensief hebben we veel 'handjes'nodig. Er zijn veel verschillende afdelingen en soorten werkzaamheden. Daarom lukt het bijna altijd om voor mensen taken en werk te vinden dat bij een persoon past.Voor sommigen is dit stickertjes op tijdschiften plakken en anderen nemen de verantwoordelijkheid voor een hele afdeling op zich. 

2.    Milieu
Zo veel mogelijk recyclen. Helaas is niet alles verkoopbaar maar we geven veel spullen een tweede kans. Ook in de verwerking van al deze goederen scheiden we zo veel mogelijk in restmaterialen zoals; papier, glas, ijzer, plastic, koper elektronica, etc. ons restaurant is biologisch en we maken milieuvriendelijk schoon.

Winkelformule

  1. Een uitstekende service in combinatie met klantvriendelijk personeel. Wij willen graag dat de klant zich thuis voelt en proberen dan ook die sfeer te creëren.
  2. In onze winkel staan de artikelen professioneel gepresenteerd in een winkelinrichting met veel hout en sfeervolle kleuren.
  3. Bij Kringloop Twello kunt u rekenen op een zeer goede klantenservice. Op elektrische apparaten zit twee weken garantie. Op kleding en schoenen 8 dagen. Grote spullen bezorgen wij voor een redelijke prijs bij u thuis.
  4. Uw goede en nog bruikbare spullen krijgen via de winkel van Kringloop Twello een nieuw leven. Van de opbrengst betaalt Kringloop Twello de kosten van huisvesting, transport, sociale lasten, BTW, e.d. Het geld dat overblijft investeert Kringloop Twello in continuiteit en milieuvriendelijke bedrijvigheid.
  5. Kringloop Twello zorgt voor een gescheiden afvoer van het restmateriaal waarna het gerecycled wordt.

Doelstelling

  1. Het stimuleren en exploiteren van het hergebruik van goederen en materialen.
  2. Het bieden van scholings- en werkervaringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.
  3. Het sponseren van één of meerdere goede doelen.

 

ANBI

Kringlooptwello heeft een ANBI status. Een van de verplichtingen is dat wij ons financiele jaarverslag publiceren.

Beleidsplan 2020 / 2025:

17 december 2019

Werkzaamheden en doelstelling van de stichting;
Milieu:
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het actief beperken van de groeiende afvalstromen door middel van recycling en hergebruik in de regio stedendriehoek.
Daarnaast is de stichting actief in het bewust maken van verspilling en vervuiling van ons milieu bij de inwoners van de regio stedendriehoek.
De stichting ontplooit allerlei activiteiten om de bewustwording te promoten.

Werkgelegenheid;
De stichting staat voor het scheppen van werkgelegenheid en werkervaring voor baanlozen die weinig of geen kans hebben op de arbeidsmarkt. In totaal werken er (eind 2019) zo'n 40 mensen bij ons. Het grootse deel zijn vrijwilligers daarnaast zijn er een zo'n 30 medewerkers in loondienst, in een leer-werk traject en diverse andere manieren verbonden met de kringloop.

Afval;

De gemeente Voorst heeft per 01.01.2019 haar afval contracten overgedragen aan Circulus-Berkel ( CB). Wij zijn per die datum contract partner van CB ipv van de gemeente Voorst. Dit heeft consequenties.

Het vrij te storten tonnage is gehalveerd. Ook moeten wij nu storten bij CB. Financieel zijn wij nu twee maal zo duur uit wat ten koste gaat van de winst van de stichting. Ook zijn wij veel langer bezig met de afvoer van afval. 

Kleding;

Sinds medio 2017 exploiteren we alle textiel containers in de gemeente Voorst. Dit doen we samen met Sympany. Wij betalen de gemeente Voorst hiervoor en daarnaast hebben we iemand met een uitkering in loondienst genomen. De totale hoeveelheid kleding die vrijkomt uit de conatainers is nu nog teveel voor ons. Als de uitberiding gerealiseerd verwachten wij alle containers zelf te kunnen ledigen.

Innmiddels is de kledingmarkt volledig ingestort. Sympany heeft eenzijdig het contract opgezegt. Aangezien CB een samenwerking heeft met Re-Share leveren wij de kleding aan deze partij. Vanwege marktomstandigheden is dit met gesloten beurs. Intentie is om tot een intensieve samenwerking te komen met Re-Share. Daartoe zijn de eerste stappen al gezet.

Uitbreiding;

De uitbreiding zal op de begane grond 100 m2 werkplaats beslaan en 300m2 winkeloppervlak. Daarnaast komt er 200m2 verdiepingsvloer bij met bestemming winkeloppervlak. 

De verwachting is dat deze uitbereiding een omzetstijging van rond de 10% zal opleveren. Aangezien de investering vooral uit eigen middelen zal zijn zal er aan de kostenkant niet veel veranderen. Een verhoogde winst zal dan worden aangewend om meer medewerkers in loondienst te nemen.

Financiën;
verkrijging vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkoop van de ingebrachte spullen, de inzamel vergoeding van diverse instanties, het ontvangen van gelden voor de begeleiding van deelnemers, de verkoop van bulk goederen etc. etc.

beheer vermogen:
Eind 2019 zijn wij druk aan t investeren in de uitbreding. De totale uitbreiding  inclusief de aankoop van de benodigde grond zal een investering vergen van  ongeveer 750.000,= euro. Zoals het er nu ( eind 2019) naar uitziet is de planning om te openen in het voorjaar van 2020. 

uitkering vermogen:
Vermogen zal zo veel mogelijk worden aangewend aan werkgelegenheid doelstellingen. Dat wil zeggen het in loondienst nemen van begeleiders voor de doelgroep van de stichting.
Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed  aan een of meerder goede doelen die overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.  Deze goede doelen zijn nader te bepalen te denken valt aan; Greenpeace, Milieudefensie, overige organisaties die zich met milieu bezig houden.
Ontwikkelingen in de gemeente Voorst:

Wij hebben een contract met de gemeente Voorst voor de inzameling van al het wit- en bruingoed. 

Namens het bestuur van de stichting kringloopwinkel Twello
Dhr. C.A. Burkhardt     voorzitter van de stichting
Dhr. J.H. Pos               secretaris en penningmeester van de stichting
en met goedkeuring van het  bestuur,
JGPM Hekkert  Directeur Stichting Kringloopwinkel Twello

Stichting Kringloopwinkel Twello  KvK nr. 08159711   Koppelstraat 57 7391 AK Twello  tel 0571-260183  kringlooptwello@hetnet.nl   

RSIN - fiscaalnummer van de stichting is; 8179.86.406       www.kringlooptwello.nl   Actief in de sector tweedehands goederen en horeca

uitsluitend actief in Nederland  medewerkers fte 14   vrijwilligers fte  26

Beloningsbeleid:
Beloningsbeleid is conform de CAO VAD
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Verslag van uitgevoerde activiteiten kunt u vinden in het beleidsplan, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u ons volgen op facebook. 

 

Balans 2020   2019   verschil
Activa          
Materiële vaste activa          
0110 - Auto's 90.040,00   90.040,00    
0111 - Afschrijving auto's   75.125,50   67.257,50 -7.868,00
0120 - Inventaris/ computers 51.605,13   43.596,68   8.008,45
0121 - Afschrijving inventaris / computers   32.760,13   26.412,13 -6.348,00
0130 - Gebouwen 212.194,99   186.919,99   25.275,00
0131 - Afschrijving gebouwen   67.895,99   54.817,99 -13.078,00
0140 - Uitbreiding Kringloop in uitvoering 682.795,63   472.374,37   210.421,26
Totaal: Materiële vaste activa 860.854,13   644.443,42   216.410,71
Debiteuren          
1300 - Debiteuren   0,00 1.970,64   -1.970,64
Totaal: Debiteuren   0,00 1.970,64   -1.970,64
Overlopende activa          
1310 - Overlopende activa 31.893,25   12.915,98   18.977,27
Totaal: Overlopende activa 31.893,25   12.915,98   18.977,27
Liquide middelen          
1000 - Kas 810,55   1.877,55   -1.067,00
1020 - Rabobank 1130.48.084 101.988,72   32,09   101.956,63
1021 - ING 656436182 0,00   0,76   -0,76
1022 - ING Bank 739 Spaar 13,43   100.013,43   -100.000,00
1023 - ING 673833739 105.765,41   53.600,52   52.164,89
1024 - ASN 0,29   0,29    
1025 - NL58 RABO 3659 7599 29 5.000,00   1,01   4.998,99
1026 - Bouwdepot (SVN) 0,00   28.499,00   -28.499,00
1181 - Pinbetalingen 16,36   1.303,45   1.287,09
1182 - Bankstorting 95.000,00     0,00 -95.000,00
Totaal: Liquide middelen 308.594,76   185.328,10   123.266,66
Totaal: Activa 1.201.342,14   844.658,14   356.684,00
Passiva          
Eigen vermogen          
0310 - Algemene reserve   322.302,91   322.302,91  
0320 - Bestemmings reserves   339.225,46   339.225,46  
Totaal: Eigen vermogen   661.528,37   661.528,37  
Overige langlopende schulden          
0300 - Rabobank lening 0050145999   150.000,00     150.000,00
0400 - Rabobank lening 0050146000   50.000,00     50.000,00
0600 - Stimuleringslening 6.600.358   24.260,03   29.999,00 -5.738,97
Totaal: Overige langlopende schulden   224.260,03   29.999,00 194.261,03
Crediteuren          
1600 - Crediteuren   192,50   8.168,94 -7.976,44
Totaal: Crediteuren   192,50   8.168,94 -7.976,44
Omzetbelasting          
1510 - BTW voorheffing 106.333,36     0,00 106.333,36
1511 - Te betalen omzetbelasting laag   17.340,41   0,00 17.340,41
1512 - Te betalen omzetbelasting hoog   154.694,06 0,00   154.694,06
1519 - Te betalen BTW privé-gebruik   1.074,36 0,00   1.074,36
1521 - Januari   3.649,00     3.649,00
1522 - Februari   9.233,00     9.233,00
1523 - Maart   3.379,00     3.379,00
1524 - April 7.009,00       -7.009,00
1525 - Mei 4.990,00       -4.990,00
1526 - Juni 11.136,00       -11.136,00
1527 - Juli 12.462,00       -12.462,00
1528 - Augustus 12.019,00       -12.019,00
1529 - September 11.569,00       -11.569,00
1530 - Oktober 10.391,00       -10.391,00
1549 - Omzetbelasting 0,00     5.808,00 -5.808,00
Totaal: Omzetbelasting   13.460,47   5.808,00 -7.652,47
Loonheffing          
1551 - Af te dragen LH   24.260,00   11.788,00 12.472,00
Totaal: Loonheffing   24.260,00   11.788,00 12.472,00
Pensioenen          
1554 - Af te dragen BTER   7.529,71   7.531,19 -1,48
Totaal: Pensioenen   7.529,71   7.531,19 -1,48
Overige schulden          
1690 - Aflossingsverplichtingen   2.885,28     2.885,28
1719 - Accountantskosten   5.120,00   5.850,00 -730,00
2000 - Nettolonen   1.498,11   2.450,49 -952,38
Totaal: Overige schulden   9.503,39   8.300,49 1.202,90
Overlopende passiva          
1750 - Reservering en opslag vakantiegeld   16.892,18   15.281,04 1.611,14
1900 - Overlopende passiva   1.853,17   1.639,36 213,81
Totaal: Overlopende passiva   18.745,35   16.920,40 1.824,95
Totaal: Passiva   959.479,82   750.044,39 209.435,43
Resultaat          
Resultaat (Te verwerken)   94.613,75   0,00 94.613,75
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)   147.248,57   94.613,75 52.634,82
Totaal: Resultaat   241.862,32   94.613,75 147.248,57
Totaal: Balans 1.201.342,14 1.201.342,14 844.658,14 844.658,14  
           
Winst- en verliesrekening 2020   2019    
Opbrengsten          
Netto-omzet          
8000 - Omzet winkel kleding hoog   265.590,12   270.151,00 -4.560,88
8001 - Omzet winkel huishoud hoog   34.151,66   36.229,36 -2.077,70
8002 - Omzet winkel meubelen hoog   95.154,41   90.388,88 4.765,53
8003 - Omzet winkel onderdelen hoog   49.967,91   49.638,49 329,42
8004 - Omzet winkel speelgoed winkel   27.784,78   27.331,32 453,46
8005 - Omzet winkel elektro hoog   62.872,63   71.924,73 -9.052,10
8006 - Omzet winkel tansport hoog   4.918,09   4.115,50 802,59
8007 - Omzet winkel kitch hoog   95.502,33   89.639,65 5.862,68
8008 - Omzet winkel koffie corner laag   103.142,99   141.001,97 -37.858,98
8009 - Omzet winkel DIVERS   8.353,80   6.877,66 1.476,14
8010 - Omzet winkel boeken laag   89.044,77   87.158,82 1.885,95
8011 - Omzet dienstverlening   12.646,26   12.884,28 -238,02
8012 - Omzet reïntegratie       13.180,28 -13.180,28
8013 - Omzet Bulk   11.584,76   26.000,87 -14.416,11
8015 - Omzet platen   14.000,01   25.959,50 -11.959,49
8016 - Omzet Ecover   4.534,05   5.357,88 -823,83
8018 - Woningtextiel   33.274,14   40.857,33 -7.583,19
8019 - Omzet seizoensartikelen   11.095,38   9.322,53 1.772,85
8022 - Omzet Bulk 21% BTW   18.834,63   33.698,76 -14.864,13
Totaal: Netto-omzet   942.452,72   1.041.718,81 -99.266,09
Totaal: Opbrengsten   942.452,72   1.041.718,81 -99.266,09
Kosten          
Inkoopwaarde omzet          
7000 - Inkoop koffie corner 36.705,56   49.678,29   -12.972,73
7001 - Inkoop winkel 14.900,89   44.435,08   -29.534,19
7002 - Inkoop overig 21% 3.276,80   6.182,33   -2.905,53
7004 - Emballage   390,38 107,23   -497,61
7005 - Kosten verkoop boeken 825,68   776,59   49,09
Totaal: Inkoopwaarde omzet 55.318,55   101.179,52   -45.860,97
Lonen en salarissen          
4000 - Brutolonen en - salarissen 388.341,30   410.269,61   -21.928,31
4002 - Vakantiegeld 30.747,02   32.227,95   -1.480,93
4006 - Bijzondere beloningen 2.591,84   2.233,60   358,24
4040 - UWV ziekengeld/ Verg verzuimverz   4.087,21   19.884,24 15.797,03
8014 - Omzet subsidie   109.411,39     109.411,39
8020 - Loonkosten subsidie   17.052,06   14.684,74 2.367,32
Totaal: Lonen en salarissen 291.129,50   410.162,18   -119.032,68
Sociale lasten          
4030 - Sociale lasten 77.912,43   84.085,06   -6.172,63
Totaal: Sociale lasten 77.912,43   84.085,06   -6.172,63
Overige pensioenlasten          
4031 - BTER regeling 32.738,52   36.200,78   -3.462,26
Totaal: Overige pensioenlasten 32.738,52   36.200,78   -3.462,26
Afschrijvingen          
4110 - Afschrijvingskosten auto's 7.868,00   10.977,00   -3.109,00
4120 - Afschrijvingskosten inventaris / computers 6.348,00   5.615,00   733,00
4140 - Afschrijvingskosten gebouwen 13.078,00   4.864,00   8.214,00
Totaal: Afschrijvingen 27.294,00   21.456,00   5.838,00
Overige personeelskosten          
4007 - Werkkostenregeling 6.244,00   4.337,77   1.906,23
4056 - Reiskosten woon-werk 5.016,85   5.080,70   -63,85
4200 - Kantinekosten 1.193,01   15,87   1.177,14
4202 - Studiekosten 606,00   1.566,00   -960,00
4203 - Personeelskosten 744,52   137,20   607,32
4204 - Vrijwilligersvergoeding 27.212,60   29.109,24   -1.896,64
4205 - Inhuur personeel 1.139,62   1.761,70   -622,08
4206 - Salarisverwerking 6.205,25   6.678,25   -473,00
Totaal: Overige personeelskosten 48.361,85   48.686,73   -324,88
Huisvestingskosten          
4300 - Huurkosten 135.568,52   133.799,10   1.769,42
4310 - Energiekosten 8.352,73   7.352,94   999,79
4320 - Beveiligingskosten 1.300,72   901,15   399,57
4350 - Diverse huisvestings/onderhoudskosten 15.407,65   4.320,95   11.086,70
4380 - Gemeentelijke belastingen 1.002,92   11.309,78   -10.306,86
Totaal: Huisvestingskosten 161.632,54   157.683,92   3.948,62
Exploitatie- en machinekosten          
4360 - Klein inventaris koffie corner 1.573,03   497,52   1.075,51
4370 - Winkelinrichting en items 11.039,22       11.039,22
Totaal: Exploitatie- en machinekosten 12.612,25   497,52   12.114,73
Verkoopkosten          
4500 - Verkoopkosten 3.915,85   4.527,11   -611,26
4520 - Advertentiekosten 1.480,40   2.184,24   -703,84
4550 - Representatiekosten 392,31   693,15   -300,84
4560 - Sponsoring / goede doelen 2.200,00   4.201,70   -2.001,70
Totaal: Verkoopkosten 7.988,56   11.606,20   -3.617,64
Autokosten          
4600 - Brandstof 3.954,77   4.464,16   -509,39
4610 - Onderhoud 2.396,76   5.972,82   -3.576,06
4620 - Verzekering 3.544,70       3.544,70
4630 - Wegenbelasting 1.661,00   1.637,00   24,00
4640 - Leasekosten 7.365,60   7.299,92   65,68
4650 - Bekeuringen 118,00   148,52   -30,52
4670 - Privé-gebruik auto 1.074,36   1.074,36    
4690 - Overige autokosten 2.344,99   534,89   1.810,10
Totaal: Autokosten 22.460,18   21.131,67   1.328,51
Kantoorkosten          
4405 - Telefoonkosten     340,36   -340,36
4510 - Porto 1.210,19   1.176,05   34,14
4700 - Kantoorkosten 1.744,92   1.460,82   284,10
4710 - Telefoonkosten mobiel 1.950,41   3.468,34   -1.517,93
4720 - Telefoonkosten vast 342,30   270,05   72,25
4722 - Internetkosten 1.886,22   2.809,32   -923,10
4840 - Automatiseringskosten 1.948,69   1.229,95   718,74
4860 - Drukwerk en porti 1.468,53   1.053,38   415,15
Totaal: Kantoorkosten 10.551,26   11.808,27   -1.257,01
Algemene kosten          
4790 - Overige algemene kosten 1.953,46   4.599,23   -2.645,77
4805 - Accountantskosten 11.016,00   9.357,35   1.658,65
4850 - Assurantiën 15.886,62   13.746,98   2.139,64
4880 - Contributies, abonnementen en lidmaatschappen 2.601,37   2.514,03   87,34
4890 - Advieskosten 502,50   5.512,50   -5.010,00
9999 - Verschillen 219,54     0,34 -219,88
Totaal: Algemene kosten 32.179,49   35.729,75   -3.550,26
Rente overige schulden          
4982 - Overige kosten lening (o/g) 3.600,00   1.500,00   2.100,00
4985 - Rente stimuleringslening 252,15       252,15
4988 - Rente Lease auto     128,77   -128,77
Totaal: Rente overige schulden 3.852,15   1.628,77   2.223,38
Rente lasten en rente baten          
4980 - Rente en bankkosten 5.105,06   5.248,69   -143,63
4983 - Rente lening Rabobank .000 1.516,96       1.516,96
4984 - Rente lening Rabobank .999 4.550,85       4.550,85
Totaal: Rente lasten en rente baten 11.172,87   5.248,69   5.924,18
Totaal: Kosten 795.204,15   947.105,06   -151.900,91
Resultaat 147.248,57   94.613,75   52.634,82
Totaal: Winst- en verliesrekening 942.452,72 942.452,72 1.041.718,81 1.041.718,81  

Toelichting;

Vanwege corona is de omzet in 2020 met zo'n 100.000 euro afgenomen. Het resultaat is is wel naar behoren echter moeten we hierbij 

aanteken dat er nog wel een bedrag aan NOW moet worden terugbetaald.

 

 

Jaarverslag

In 2018 hebben we samen weer veel bereikt! Een succesvol jaar. Klik op de afbeelding om het jaarverslag te bekijken.